발음교육의 한계와 ê·¸ 원인 분석 (ìœ ëŸ½ 한국ì-' 교육의 현황과 ìŸì )

Tekijä: Kim, Jeong-Young
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: korea
Julkaisutyyppi: C2 Toimitettu kirja, kokoomateos, konferenssijulkaisu tai lehden erikoisnumero
Julkaisuvuosi: 2011
Tieteenala: Humanistiset tieteet
Kielitieteet
Koulutusala: Humanistinen
Kasvatustieteellinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Kim, Jeong-Young - Helsingin yliopisto, Maailman kulttuurien laitos
Organisaation sisäinen affiliaatio: Helsingin yliopisto, Maailman kulttuurien laitos